Haal het maximum uit je evaluatiegesprek

Een geslaagd evaluatiegesprek staat of valt met een goede voorbereiding. Hoe hoger de functie en hoe meer verantwoordelijkheden, hoe beter het voorbereidingsdocument moet overeenstemmen met de omvang en complexiteit van de verantwoordelijkheden. Hier volgen enkele beproefde praktische tips om het maximum te halen uit het jaarlijks evaluatiegesprek.

Denk enkele minuten na over de volgende vragen:

Wat zijn volgens u de aspecten van uw werk waaraan u het meest belang hecht en die het meeste aandacht en inspanningen vergen?
Is de huidige definitie van uw functie nog steeds actueel? Zijn er elementen die u voorbijgestreefd lijken?
Wat zijn in uw werk de taken die u het meest interesseren? En de taken die u het minst interesseren? En waarom is dat zo?
Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden waarmee u het voorbije jaar geconfronteerd werd? Met welke middelen denkt u deze te kunnen oplossen om uw efficiëntie en de werksfeer te verbeteren?
Op basis van de doelstellingen van uw functie, wat zijn de resultaten die u bevredigend acht en welke lijken u minder goed? Waaraan schrijft u dit succes of eventueel dit gebrek aan succes toe (redenen die bij u of bij anderen liggen)?
Denkt u dat uw huidige functie het best overeenstemt met uw voorkeuren en ervaring? Denkt u dat u al uw competenties optimaal benut in deze functie? Zoniet, welke andere functie zou u willen bekleden?
In hoeverre hebt u autoriteit nodig in uw werk?
Zijn er punten waarover u meer informatie zou willen krijgen om beter opgewassen te zijn tegen de vereisten van uw functie? Preciseer welk soort informatie of ervaring u daartoe zou willen verwerven.

• Neem uw lijst van doelstellingen en de evaluatiecriteria en som alle feiten, resultaten en situaties op die tot succes hebben geleid, alle elementen die niet voltooid werden en eventueel alle elementen die tot een mislukking hebben geleid.

• Denk eraan dat vage informatie uw gesprekspartner zal verontrusten, terwijl exacte en nauwkeurige informatie hem gerust zal stellen. Hier volgen enkele denkpistes in de voorbereiding van uw gesprek:
- Wat is mijn doel met dit gesprek?
- Wat is het doel van mijn hiërarchische hogere?
- Welke informatie heeft hij nodig?
- Welke taal is het best aangepast? Wat wenst hij te weten over de verschillende onderwerpen die ik behandel?
- Hoe staat hij tegenover mij?

• Vanuit psychologisch oogpunt is agressie van iemand die wil aanvallen en minachten of de rebelse houding van iemand die zichzelf op een onhandige manier wil verdedigen, nauwelijks doeltreffend tegenover diegene die een hiërarchische macht bezit. Omgekeerd zullen passiviteit of systematisch overnemen van meningen en oordelen evenmin een positief resultaat opleveren.

• Als u kritiek wil uiten op uw hogere, vergeet dan niet dat veel verantwoordelijken hun hiërarchische status met een flinke dosis gevoeligheid ervaren. Bovendien is het voor niemand makkelijk om te horen hoe zijn competentie of status in vraag gesteld wordt. Zeg wat u zeggen wil, maar zorg ervoor dat uw gesprekspartner nooit gezichtsverlies lijdt. Hou u bij de feiten en gedragingen, maar val nooit de persoon aan.

Bron Buromarket.com